234 688 483
 

Pravidla internetového obchodu

Definice

Pojmy použité v Obchodních podmínkách mají následující význam:

 1. Zákazník – fyzická osoba nebo právnická osoba objednávající zboží prodávajícího;
 2. Spotřebitel –fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;
 3. Prodávající – obchodní společnost DERWI TRADE COMPANY s.r.o., DIČ: CZ10872515, se sídlem: Štefánikova 123/22, 737-01 Český Těšín
 4. Obchodní podmínky – tyto Obchodní podmíny
 5. Internetový obchod (obchod) – internetový portál dostupný na adrese kominynerezove.cz, jehož prostřednictvím může Zákazník podávat objednávky;
 6. Zboží – výrobky nabízené v internetovém obchodu;
 7. Objednávka – projev vůle (nabídka) zákazníka, která směřuje přímo k uzavření Kupní smlouvy a která určuje zejména druh a množství zboží, cenu, způsob dodání a způsob úhrady.
 8. Kupní smlouva – smlouva o koupi zboží ve smyslu občanského zákoníku, sjednaná mezi prodávajícím a zákazníkem, uzavřená s využitím webové stránky obchodu nebo formou e-mailové korespondence;
 9. Zákon o ochraně spotřebitele –zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele;
 10. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují zásady:
  • používání internetového obchodu,
  • podávání objednávek zboží v internetovém obchodě,
  • dodávání objednaného zboží zákazníkovi,
  • hrazení prodejní ceny zboží a nákladů na dodání zboží,
  • sjednávání smlouvy prostřednictvím obchodu, elektronické pošty a telefonicky,
  • podávání a vyřizování reklamací týkajících se prodeje zboží a pravidla pro podávání a vyřizování reklamací v oblasti služeb poskytovaných elektronickou formou.
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují dále práva a podmínky stran pro případ uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-mailové korespondence nebo telefonicky, a definují obecné smluvní podmínky.
 3. Zákazníci mají přístup k těmto Obchodním podmínkám kdykoliv prostřednictvím webové stránky obchodu a mohou si je stáhnout a vytisknout.
 4. Informace o zboží dostupném v rámci sortimentu internetového obchodu mají informativní povahu a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, ale výzvou k podání nabídky (Objednávky) ze strany Zákazníka. Charakteristika zboží je obsažena v popisu konkrétního výrobku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží prezentovaného v obchodě, uvádění nového zboží, odstraňování zboží, které je již v prodeji, k provádění a rušení promo akcí na webové stránce obchodu nebo k jejich úpravám.
 6. Ustanovení těchto Obchodních podmínek nemají za cíl vyloučení nebo omezení jakýchkoliv práv zákazníka, která mu náleží podle závazně platných právních předpisů. V případě nesouladu mezi ustanoveními těchto Obchodních podmínek s výše uvedených předpisy, mají přednost tyto předpisy a ostatní ustanovení Obchodních podmínek zůstávají v platnosti v nejširším rozsahu, který zákon připouští.
 7. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

§ 2 Technické požadavky a zásady užívání internetového obchodu a služeb poskytovaných elektronickou formou

 1. Uživatel má právo a zároveň povinnost užívat obchod a elektronicky poskytované služby v souladu s jejich určením.
 2. K užívání internetového obchodu je nezbytný:
  1. počítač nebo jiné zařízení s přístupem k internetové síti a s internetovým prohlížečem typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera se zapnutou službou Cookies a java scripts;
  2. aktivní e-mailový účet (e-mail);
 3. Zákazník je povinen se zdržet veškerých aktivit, které by mohly ovlivnit řádné fungování obchodu a e-mailového účtu prodávajícího, zejména jakýchkoliv zásahů do obsahu obchodu nebo do jeho technických prvků. Využívání obchodu a e-mailového účtu prodávajícího k jiným účelům než ty, k nimž jsou určeny, je zakázáno. Na zákazníka se vztahuje zákaz poskytování obsahu protiprávní povahy.
 4. Pro zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti se službami, které jsou poskytovány v rámci internetového obchodu, přijímá prodávající technická a organizační opatření odpovídající míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména prostředky, které slouží k předcházení získávání a upravování neoprávněnými osobami osobních údajů zasílaných přes internet.
 5. K prohlížení sortimentu internetového obchodu a k objednávání není založení účtu vyžadováno.
 6. Prodávající přijímá opatření nezbytná k řádnému a správnému fungování internetového obchodu v rozsahu, který vyplývá z aktuálních technických poznatků, včetně poznatků z oblasti informatiky.

§ 3 Objednávky a uzavření smlouvy

 1. Objednávky je možné realizovat prostřednictvím:
  1. Internetového obchodu, který se nachází na adrese: kominynerezove.cz,
  2. korespondenčně e-mailem na adresu uvedenou na webové stránce obchodu,
  3. telefonicky.
 2. Objednávání prostřednictvím internetového obchodu je možné 24 hodin každý den.
 3. Telefonické a e-mailové objednávky jsou možné v pracovní dny po - pá: 8.00 – 16.00 hodin

Objednávky prostřednictvím internetového obchodu

 1. Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu vyžaduje návštěvu webové stránky internetového obchodu a následně výběr zboží a jeho množství vyjádřeného v kusech. Tyto úkony je třeba provádět podle zobrazovaných pokynů a informací dostupných na webové stránce obchodu. Výběr zboží zákazníkem probíhá vložením zboží do košíku.
 2. Pro objednávku v internetovém obchodě je nutné:
  1. zvolit zboží a vložit je do košíku,
  2. vyplnit formulář s uvedením požadovaných údajů (včetně osobních a kontaktních údajů),
  3. souhlasit s obsahem Obchodních podmínek,
  4. potvrdit seznámení se se zásadami ochrany soukromí,
  5. stisknout tlačítko „objednávám a platím”.
 3. Po vložení zboží do košíku a po vyplnění formuláře se zobrazí shrnutí objednávky, které umožní zákazníkovi dodatečnou kontrolu objednávky před jejím odesláním. Shrnutí objednávky obsahuje informace týkající se:
  1. předmětu objednávky,
  2. celkové ceny objednávaného zboží, nákladů na dopravu,
  3. zvoleného způsobu platby,
  4. zvoleného způsobu dodání.

  Do okamžiku stisknutí tlačítka „Objednávám a platím” (to znamená podání objednávky) má zákazník možnost úpravy zadávaných údajů a možnost provádět změny týkající se výběru zboží, způsobu platby, způsobu dodání.

 4. Objednání probíhá kliknutím tlačítka „Objednávám a platím“. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že si je vědom toho, že objednávka má za následek povinnost úhrady.
 5. Po odeslání objednávky prodávající zašle na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem zprávu s potvrzením všech podstatných součástí objednávky, zejména ceny, způsobu platby, způsobu dodání, údajů o adrese (potvrzení o přijetí objednávky). Zaslání potvrzení o přijetí objednávky představuje akceptaci ze strany prodávajícího nabídky na uzavření smlouvy a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení zakazníkovi.
 6. Potvrzení o uzavření smlouvy, poskytnutí, zaznamenání, zajištění podstatných ustanovení kupní smlouvy za účelem získání přístupu k těmto údajům zákazníkem v budoucnu probíhá na základě zaslání potvrzení o přijetí objednávky způsobem uvedeným v odst. 8. Potvrzení dále obsahuje informaci o právu na odstoupení od smlouvy.

§ 4 E-mailové a telefonické objednávky

 1. Objednání prostřednictvím e-mailu vyžaduje:
  1. výběr zboží dostupného na stránkách internetového obchodu a zaslání na e-mailovou adresu seznamu vybraného zboží spolu s uvedením jeho množství;
  2. u zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, uvedení požadovaných údajů – jméno a příjmení, údaje o adrese bydliště, údaje o doručovací adrese (pokud jsou odlišné od údajů o adrese bydliště), telefonní kontaktní číslo zákazníka;
  3. u zákazníků, kteří jsou podnikateli, uvedení úplného názvu firmy včetně DIČ, údajů o adrese sídla firmy, údajů o doručovací adrese (pokud jsou odlišné od sídla firmy), telefonního kontaktního čísla zákazníka a údajů nezbytných pro vystavení faktury.
 2. Prodávající zašle zákazníkovi e-mailovou zprávu obsahující shrnutí objednávky s uvedením předmětu objednávky, celkové výše ceny a nákladů na dodání, způsobu platby, způsobu dodání.

Objednávky po telefonu

 1. Rozhovoru s konzultantem může předcházet nutnost vyslechnout si automatické sdělení.
 2. Zákazník hradí náklady na spojení podle tarifu svého poskytovatele telefonních služeb.
 3. V rámci telefonního rozhovoru se zákazník a konzultant dohodnou na podrobnostech objednávky, mj. na jaké zboží se vztahuje objednávka, jeho množství, způsob platby, způsob dodání. Pro zaslání nabídky požádá konzultant zákazníka o uvedení osobních údajů, kontaktního telefonního čísla a e-mailové adresy.
 4. Po poskytnutí e-mailové adresy zákazníkem zašle prodávající zákazníkovi e-mailovou zprávu, která obsahuje shrnutí ujednání dohodnutých po telefonu, včetně předmětu objednávky, celkové výše ceny a nákladů na dodání k úhradě, způsobu platby, způsobu dodání.

§ 5 Ceny, dodací náklady a způsoby úhrady

 1. Ceny zboží nabízeného v obchodě jsou uvedeny v českých korunách, jedná se o ceny brutto, které zahrnují DPH.
 2. Náklady na dodání nejsou zahrnuty v ceně zboží. Náklady na dodání jsou uvedeny samostatně vedle ceny zboží brutto v českých korunách a zahrnují DPH.
 3. Zákazník má možnost uhradit cenu a náklady na dodání následujícím způsobem:
  1. převodem na bankovní účet:
   ČSOB
   SWIFT/BIC: CEKOCZPP
   299180682/0300
   IBAN: CZ43 0300 0000 0002 9918 0682
   DERWI TRADE COMPANY s.r.o., identifikační číslo: CZ10872515, se sídlem: Štefánikova 123/22, 737-01 Český Těšín
   Pokud se zákazník rozhodne pro platbu převodem, je povinen uvést ve zprávě pro příjemce:
   své jméno a příjmení nebo název firmy,
   číslo objednávky.
   Převod je třeba provést nejpozději do tří dnů od data zaslání potvrzení o přijetí objednávky. V případě neprovedení úhrady se použijí ustanovení týkající se zrušení kupní smlouvy.
  2. platbou na dobírku – úhrada probíhá ve spojitosti s doručením zboží,
  3. elektronická platba tzv. rychlý převod prostřednictvím poskytovatelů takových plateb (pokud při objednávání je možné zvolit takovýto způsob platby). Za účelem provedení elektronické platby bude zákazník přesměrován na internetovou stránku zvoleného poskytovatele. Podmínky provedení platby a obsah požadovaných souhlasů jsou upraveny konkrétním poskytovatelem. Vždy před provedením platby je zákazník povinen se seznámit se zásadami poskytování služeb poskytovatele plateb a s obsahem souhlasů, které tento poskytovatel vyžaduje.
   Elektronická platba není dostupná pro telefonické a e-mailové objednávky.
 4. Poplatky ve prospěch poskytovatelů za využívání zákazníkem zvolených způsobů úhrady hradí Prodávající, s výjimkou poplatků nebo provizí strhávaných bankou nebo jiným finančním ústavem, který vede účet zákazníka.
 5. Rozhodne-li se zákazník pro platbu převodem, má prodávající právo zrušit objednávku prostřednictvím e-mailu (odstoupení od smlouvy), pokud zákazník neprovede úhradu do 3 dnů od data zaslání potvrzení o přijetí objednávky. Právo na zrušení objednávky je možné uplatnit ve lhůtě 14 dnů od data potvrzení přijetí objednávky.
 6. Vzhledem k právní úpravě v oblasti potírání praní špinavých peněz prodávající nepřijímá platby v hotovosti za zboží v hodnotě odpovídající nebo přesahující 10.000,00 EUR, v přepočtu podle středního kurzu národní banky, platného ke dni provedení platby. Proto není možné, v případě objednání zboží v hodnotě rovné nebo převyšující tuto částku, zvolení způsobu platby na dobírku.

§ 6 Dodání zboží

 1. Realizace objednávky zákazníka bude zahájena:
  • v případě objednávky hrazené převodem na účet prodávajícího - po připsání úhrady zákazníka na bankovní účet prodávajícího;
  • v případě platby prostřednictvím poskytovatelů elektronických plateb - po obdržení prodávajícím potvrzení o provedení platby;
  • v případě objednávky hrazené na dobírku - po zaslání klientovi zprávy o přijetí objednávky prodávajícím.
 2. Realizace objednávky podané ve všední den (pondělí až pátek) po 16:00 hodině a také podané v sobotu, neděli a ve dnech pracovního volna uvedených v zákoně ze dne 18. ledna 1951, o dnech pracovního volna (Sbírka zákonů Polské republiky 1951, č. 4, pol. 28, ve znění pozdějších předpisů) bude zahájena v nejbližší pracovní den.
 3. Lhůta pro předání objednávky k expedici kurýrní společnosti činí max. 48 hodin v pracovní dny od okamžiku uzavření kupní smlouvy, pokud je zboží na skladu, a 3 až 14 pracovních dnů v případě, že konkrétní sortiment chybí a je nutné jej dovézt od dodavatele.
 4. Zásilky jsou doručovány kurýrní společností. Orientační lhůta pro dodání zboží po jeho přípravě k expedici činí 7 pracovních dnů.
 5. V případě zaslání prodané věci na místo určení prostřednictvím přepravce, má zákazník povinnost zásilku zkontrolovat způsobem obvyklým pro tento druh zásilek; pokud zjistí, že v době přepravy došlo k úbytku nebo k poškození věci, je povinen podniknout veškerá opatření nezbytná pro zjištění odpovědnosti přepravce. Výše uvedené ujednání nevylučuje ani neomezuje žádná práva zákazníka, který je spotřebitelem, a která mu přísluší podle právních předpisů.

§ 7 Odpovědnost za vady. Reklamace zboží

 1. . Prodávající zodpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 2. Je-li v popisu prodávaného zboží v Internetovém obchodu, na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li zákazník prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže zákazník vadné zboží užívat.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám zákazník způsobil.
 4. V případě výskytu vady může zákazník prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.
 5. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má zákazník nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má zákazník právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 9. Při uplatnění reklamace je zákazník povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li zákazník si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 10. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 11. Pokud prodávající prokáže, že zákazník před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku zákazníka vyhovět.
 12. Zákazník nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 13. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může zákazník u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 14. Volbu způsobu reklamace má zákazník.
 15. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
 16. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 17. Pro využití práva na uplatnění reklamace má zákazník možnost použít formulář dostupný na webové stránce www.kominynerezove.cz. Formulář je poskytován ve formě, která umožňuje jeho stažení, uložení a vytištění. Použití formuláře není povinné, ale může usnadnit uplatnění reklamace.
 1. Pro případ kladného vyřízení reklamace se vrácení plateb provedených zákazníkem řídí ustanoveními § 10 Obchodních podmínek.
 2. Prodávající informuje, že reklamačním řízením není dotčeno právo zákazníka na využití soudních nebo mimosoudních způsobů řešení sporů.

§ 8 Informace o záruce

 1. Prodávající informuje, že nezávisle na odpovědnosti za vady zboží poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost. Délka trvání záruční doby je uvedena v popisu konkrétního produktu v Internetovém obchodu.
 2. Způsob a zásady uplatňování požadavků podle záruky jsou upraveny v textu záruky. Záruční požadavky jsou vyřizovány v souladu s obsahem záruky, jinak se ohledně uplatnění práv zákazníka vyplývajících ze záruky za jakost použijí obdobně ustanovení § 7 Obchodních podmínek

§ 9 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Podle zákona o právech spotřebitele má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy (vzdát se zboží zakoupeného v internetovém obchodě) bez uvedení důvodu. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou a zákazník i prodávající jsou povinni si vrátit vzájemně poskytnutá plnění.
 2. Pro uplatnění práva podle odstavce 1, je zákazník povinen zaslat prodávajícímu prohlášení o odstoupení od smlouvy. Pro usnadnění je formulář zpřístupněn ve formě, která umožňuje jeho stažení, uložení a vytištění. Použití formuláře není povinné, může však usnadnit uplatnění práva na odstoupení.
 3. V souladus ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku, právo na odstoupení nenáleží, pokud je předmětem objednávky věc upravena podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 4. Odstoupení od smlouvy může nastat ve lhůtě:
  1. 14 dnů od data dodání zboží zákazníkovi,
  2. v případě objednání většího množství zboží, které je dodáváno zvlášť nebo po částech – ve lhůtě 14 dnů od data dodání posledního zboží nebo části zboží.
 5. Vrácení zboží v případě odstoupení:
  1. v případě, že zákazník odstoupí od smlouvy v souladu s výše uvedenými Obchodními podmínkami, je povinen vrátit zboží, na které se vztahuje smlouva, od níž odstoupil,
  2. vrácení by mělo proběhnout neprodleněna adresu určenou prodávajícím.
  3. Prodávající upozorňuje zákazníka, že tento hradí náklady, které přímo souvisejí s vrácením zboží, proto není možné vrácení zboží na dobírku nebo jiným způsobem, který má za následek nutnost uhrazení nákladů prodávajícím.
   V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku informujeme, že pokud s ohledem na svou povahu nemůže být zboží zasláno obvyklým způsobem poštou, zákazník hradí přímé náklady na vrácení zboží, které tvoří zejména náklady na zajištění zboží a náklady na dopravu, stanovené v ceníku poskytovatele služeb v oblasti přepravy věcí (např. kurýrní společnost), kterého si zákazník zvolil. Výši těchto nákladů odhadujeme na částku odpovídající standardním tržním nákladům služeb, stanoveným v ceníku poskytovatelů služeb v oblasti přepravy věcí a nákladům na materiály nezbytné k zajištění vraceného zboží.
 6. Zákazník nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží, které je důsledkem jeho užívání způsobem, který přesahuje užívání nutné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

§ 10 Vrácení ceny a nákladů na dopravu

 1. Prodávající vrátí zákazníkovi uhrazenou cenu a náklady na dopravu v případě:
  1. akceptace reklamace zákazníka,
  2. v dalších právními předpisy stanovených případech.
 2. Prodávající vrátí zákazníkovi uhrazenou cenu a náklady na dopravu k zákazníkovi případě:
  1. uplatnění spotřebitelem práva na odstoupení od smlouvy, které mu náleží (Prodávající v tomto případě nehradí náklady na dopravu, které se týkají vrácení věci Prodávajícímu),
 3. Vrácení se uskuteční stejným způsobem, jakým proběhla platba, leda že zákazník souhlasí s vrácením platby převodem na jím uvedený bankovní účet. Zákazník nenese náklady na vrácení ceny a na vrácení nákladů na dodání, s výjimkou poplatků nebo provizí stržených bankou nebo finančním ústavem, který vede účet zákazníka.
 4. Prodávající informuje, že realizuje vrácení obdržených plateb nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel vrácené zboží nebo ode dne dodání potvrzení o jeho odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

§ 11 Informace o orgánu dohledu a o možnosti mimosoudního řešení sporů pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli (ADR a ODR)

 1. Prodávající informuje, že v případě vzniku sporu, zejména v případě sporu pokud jde o vyřízení reklamace, existuje kromě možnosti uplatnění práv soudní cestou i možnost uplatnění mimosoudních způsobů řešení reklamací a uplatňování práv. Spotřebitelé mohou využít pomoc nevládních organizací nebo jiných subjektů.
 2. Pro seznámení se s pravidly přístupu k mimosoudním způsobům řešení sporů je možné se obrátit na konkrétní orgán nebo subjekt oprávněný k mimosoudnímu řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.). Více informací naleznete na webové stránce https://www.coi.cz/.
 3. Prodávající informuje, že orgánem dohledu a státního dozoru, na který se spotřebitel může obrátit se stížností, je Česká obchodní inspekce.
 4. Informace o platformě pro řešení sporů on-line (ODR) - prodávající informuje, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2-13 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) může spotřebitel využít mimosoudní urovnání stížností a prostředky nápravy v rámci elektronické platformy dostupné na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma pro řešení sporů on-line je interaktivní webová stránka, která je přístupná elektronicky a bezplatně ve všech úředních jazycích unijních institucí pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.
 5. Výše uvedené informace neznamenají, že je prodávající povinen se podrobit řešení sporů s využitím mimosoudního urovnání stížností nebo platformy pro řešení sporů on-line (ODR).

§ 12 Osobní údaje

K uzavření a plnění smlouvy je nezbytné poskytnout prodávajícímu osobní údaje v podobě jména a příjmení, dodací adresy, e-mailové adresy a dalších údajů v reklamačním formuláři. Údaje o zákazníkovi se použijí pro uzavření a plnění kupní smlouvy v internetovém obchodě prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, vyřešení reklamací, uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, dále pro zjištění, uplatnění, obhajobu nároků a k plnění právem stanovených povinností.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech k osobním údajům jsou obsaženy v Pravidlech ochrany soukromých údajů.

§ 13 Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ustanovení Obchodních podmínek budou interpretována zvlášť a nezávisle na sobě. V případě, že kterékoliv ustanovení bude shledáno neplatným, porušujícím právní předpisy či nevykonatelným, všechna ostatní ustanovení zachovávají platnost v co nejširším zákonem přípustném rozsahu.
 2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoliv práva zákazníka, která mu příslušejí v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V případě nesouladu ustanovení těchto Obchodních podmínek s výše uvedenými předpisy, mají přednost tyto předpisy, a ostatní ustanovení zachovávají platnost v co nejširším zákonem přípustném rozsahu.
 3. Ve věcech těmito Obchodními podmínkami neupravených se použijí příslušné předpisy českého práva.
 
Kontaktujte nás!
po - pá: 8.00 – 14.00
Zavolejte
Dodávka ZDARMA
na území celé České republiky
Komínové vložky a izolované komíny
Ocelové komínové vložky a ocelové komínové systémy představují ideální řešení pro investory, kteří chtějí použít trvanlivý a univerzální komínový systém. Ocelové komíny a vložky jsou vhodné jak pro kotle na tuhá paliva, tak i pro plynové a olejové kotle. Pravidla internetového obchodu, Zásady ochrany soukromí
Veškerá práva vyhrazena, KominyNerezove.cz, 2016